REGULAMIN

Rozpoczęcie korzystania z części rekreacyjnej Obiektu – Strefa z Placem Zabaw (Zoolandia) – jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Bawialni , jego zrozumieniem i pełną akceptacja. Regulaminy obowiązujące Centrum Rekreacyjno – Sportowym S.C. (zwanym dalej CRS, Placem Zabaw, Parkiem, Bawialnią, Zoolandią, Obiektem lub Organizatorem ) dostępne są w recepcji oraz na stronie internetowej www.centrumrs.eu

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin Placu Zabaw Zoolandia stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego.
 2. Przed skorzystaniem z Bawialni opiekun dziecka jest zobowiązany do przygotowania dziecka do zabawy i pouczeniu o obowiązku przestrzegania porządku oraz o niedopuszczalnych zachowaniach, do których należą: wszelkie przepychanki i walki oraz przeszkadzanie innym użytkownikom Placu Zabaw, wchodzenie na elementy konstrukcyjne oraz siatki zabezpieczające, wieszanie się na siatkach zabezpieczających.
 3. Każde dziecko korzystające z Bawialni POWINNO ze względów bezpieczeństwa zakupić i założyć specjalne skarpety z silikonową powierzchnią antypoślizgową, które można kupić w recepcji. CRS oraz bawialnia Zoolandia nie odpowiada za wszelkie wypadki spowodowane poślizgnięciem dziecka.
 4. Skarpety o których mowa w pkt 3 nie podlegają zwrotowi lub wymianie, w tym szczególności wymianie na inny rozmiar.
 5. Podczas korzystania z Placu Zabaw dziecko jest zobowiązane stosować się do poleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez personel Bawialni.
 6. Korzystanie z Placu Zabaw Zoolandia jest płatne. Zasady płatności za korzystanie z Bawialni opisane są w aktualnym cenniku.
 7. Każdy korzystający z Placu Zabaw Zoolandia zobowiązany jest do posiadania wypożyczonej przez personel karty elektronicznej oraz posiadanie jej przez cały czas pobytu na Bawialni. Karta podlega zwrotowi. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty Organizator pobiera opłatę dodatkowa w kwocie 20,00 zł.
 8. Bawialnia przeznaczona jest dla dzieci w wielu do 12 lat, nie ma dolnej granicy wiekowej. Wszystkie osoby powyżej 12 roku życia zobowiązane są wziąć to pod uwagę i zachować na całym Obiekcie szczególną ostrożność , nie powodować zagrożeń i zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci.
 9. Podczas zabawy rodzice/opiekunowie mogą poczekać na dziecko w kawiarni ZooCaffe gdzie znajduje się ekran monitorujący cały plac zabaw.
 10. Osoby, które nie ukończyły 12 lat , mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Rodzice oraz opiekunowie dzieci zobowiązani są do pełnienia opieki nad nimi przez cały pobyt na terenie Obiektu CRS.
 11. Od Wtorku do Piątku do jednego dziecka lub grupy dzieci / rodzeństwa bezpłatnie wchodzi do 2 rodziców/opiekunów.
 12. Sobota – Niedziela – do dziecka bądź grupy dzieci/rodzeństwa bezpłatnie wchodzi TYLKO JEDEN rodzic/opiekun (rodzice/opiekunowie mogą się wymieniać). Bawialnia ZOOLANDIA zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia kolejnego rodzica / opiekuna nawet za dodatkową opłatą ze względów bezpieczeństwa.
 13. Rodzice / Opiekunowie mogą pozostawić dzieci w bawialni wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność i za zgodą personelu. W takim przypadku konieczne jest pozostawienie 2 numerów telefonów kontaktowych. Dzieci mogą być pozostawiane i odbierane wyłącznie przez osoby pełnoletnie na podstawie dowodu tożsamości Rodzica / Opiekuna.
 14. Korzystający z Placu Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
 15. Zabrana się wynoszenia z Placu Zabaw: zabawek, piłek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcyjnych.
 16. Na terenie Placu zabaw obowiązuje:
  – zakaz wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów
  – zakaz wnoszenia żywności i napojów
  – zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji
  – zakaz żucia gumy
  – zakaz palenia tytoniu
  – zakaz wprowadzania zwierząt
  – zakaz wnoszenia telefonów komórkowych przez dzieci
  – zakaz wnoszenia torebek, plecaków, saszetek, książek, zabawek przez dzieci i opiekunów
  – zakaz siadania na klockach przeznaczonych do zabawy dla najmłodszych
  – zakaz siadania i opierania się o ścianę ze zwierzętami przeznaczoną do zdjęć
  – zakaz niszczenia konstrukcji zabawowej, zabawek lub elementów wystroju
  – zakaz używania telefonów komórkowych przez rodziców na terenie placu zabaw (za wyjątkiem robienia zdjęć
 17. Dla najmłodszych dzieci istnieje specjalna przestrzeń, tak aby zminimalizować ryzyko wypadków.
 18. Rodzicu / Opiekunie, zadbaj aby dziecko przed przystąpieniem do zabawy nie miało na sobie przedmiotów typu łańcuszki, klucze, breloczki, wisiorki, okulary, guma do żucia, itp.
 19. Organizator nie świadczy jakiejkolwiek opieki nad dziećmi korzystającymi z Placu zabaw.
 20. Rodzice oraz osoby pełnoletnie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych , którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 21. W przypadku organizowania przyjęć urodzinowych lub wejść grupowych za pobyt i zabawę na terenie bawialni odpowiadają Rodzice / Opiekunowie organizujący przyjęcie lub wejście grupowe. Organizatorzy przyjęcia (rodzice/opiekunowie) ponoszą również pełną odpowiedzialność za jakość przyniesionego przez siebie tortu urodzinowego oraz zamawianej pizzy.
 22. Przed wejściem na bawialnie należy pozostawić w szatni ubrania wierzchnie, obuwie oraz inne przyniesione rzeczy. Na rzeczy osobiste dostępne są szafki do których kluczyk jest na recepcji. Kluczyk podlega zwrotowi. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka Organizator pobiera opłatę dodatkową w kwocie 20,00 zł. Centrum Rekreacyjno Sportowe oraz bawialnia Zoolandia nie odowiada za rzeczy pozostawione na terenie terenie całego obiektu.
 23. Zabrania się wnoszenia na teren CRS oraz placu zabaw ZOOLANDIA wszelkiego rodzaju żywności oraz napojów z zawnątrz (za wyjatkiem mleka dla niemowląt).

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabrania się skakania do basenu z piłeczkami, brania do ust piłek, oraz wynoszenia ich poza teren placu zabaw.
 2. Wszystkie zjeżdżalnie (rolkowa, pontonowa i otwarta – czerwona) przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 r.ż.
 3. Na wszystkich zjeżdzalniach, trampolinie oraz konstrukcji zabawowej istnieje ograniczenie wagowe do 70 kg.
 4. Zabrania się zjeżdżania ze zjeżdżalni otwartej, rolkowej oraz pontonowej: tyłem, na brzuchu, głową w dół , skakania ze zjeżdżalni oraz każdego innego nieprawidłowego użytkowania wyżej wymienionych zjeżdżalni. Ze zjeżdżalni otwartej, rolkowej i pontonowej można zjeżdżać wyłącznie w pozycji siedzącej. Przed zjazdem należy upewnić się że osoba przed nami całkowicie zeszła ze ścieżki kończącej zjeżdżalnie.
 5. Zabrania się chwytania, wspinania i wieszania się na siatkach zabezpieczających.
 6. Zabrania się wchodzenia pod prąd na wszystkie zjeżdżalnie znajdujące się na terenie placu zabaw.
 7. Zabrania się wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar za konstrukcją placu zabaw.
 8. Na placu zabaw znajduje się ścianka wspinaczkowa, przy korzystaniu z niej należy być uważnym na innych uczestników zabawy. Zabrania się skakania ze ścianki wspinaczkowej do basenu z piłkami.
 9. Na Placu zabaw znajduje się trampolina, na trampolinie jednorazowo może znajdować się wyłącznie jedno dziecko.
 10. Zabrania się wspinania na elementy o innym przeznaczeniu, i zeskakiwania z nich (ptak, klocki, przyrządy wydmuchujące piłeczki).
 11. Dzieci chore nie mogą korzystać z Placu Zabaw . Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania dzieci chorych na choroby zakaźne. Personel może odmówić wpuszczenia na Plac Zabaw dziecka z widocznymi objawami choroby lub przeziębienia.
 12. Personel jest uprawniony do wyproszenia z Placu Zabaw bez zwrotu opłaty za wykupiony i niewykorzystany bilet. osoby lub dziecka, które narusza treść Regulaminu Placu Zabaw, jest agresywne lub jeśli osoba jest w stanie nietrzeźwym.
 13. Za wykupiony i niewykorzystany lub częściowo wykorzystany bilet nie przysługuje zwrot opłaty.
 14. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naturalnych zachowań dzieci.
 15. Zabrania się wchodzenia na konstrukcję zabawową rodzicom/opiekunom dzieci powyżej 5 r.ż.

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. We wszystkich sprawach nieregulowanych w Regulaminie Placu Zabaw należy zwracać się do personelu Bawialni.
 2. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie Placu Zabaw mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Placu Zabaw. Jego zmiany będą udostępnione w recepcji oraz na stronie internetowej Parku.
 4. CRS oraz bawialnia Zoolandia zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zabawy na Placu Zabaw, malowania buzi, zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. zawierających wizerunek klienta do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć oraz klient wyraża zgodę i jest świadomy, że mogą zostać one umieszczone na materiałach reklamowych, stronie internetowej oraz portalach społecznościowych tj. facebook, instagram itd.
 5. CRS oraz Plac Zabaw Zoolandia nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione na terenie Centrum Rekreacyjo – Sportowym oraz bawialni Zoolandia.
 6. Na terenie placu zabaw Zoolandia jak również na całym obiekcie Centrum Rekreacyjno-Sportowego CRS znajduje się monitoring. Podpisując regulamin wyrażają Państwo zgodę na podgląd rejestrowanych zdarzeń na terenie całego obiektu. Nagranie te są wykorzystywane wyłącznie w celach bezpieczeństwa.
 7. Po odejściu od kasy reklamacje nie są uznawane. Prosimy o przemyślany zakup.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

W związku z wdrażaniem unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), Sala Zabaw Zoolanida, działająca przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym CRS informuje o Pani/Pana prawach i obowiązkach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest CENTRUM REKREACYJNO – SPORTOWE – Joanna Maciejczyk-Morańska, Katarzyna Skrzyniarz , Karolina Skrzyniarz, Tomasz Pietrzykowski spółka cywilna z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. Adolfa Dygasińskiego nr 126, 28-300 Jędrzejów dalej „CRS” – 300 Jędrzejów
mail do kontaktu:   bawialnia@centrumrs.eu, nr tel 788-015-755

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 6 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Posiadanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

 

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google